Anunt concurs ocuparea posturilor vacante

06.01.2017

Înapoi

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ JEBEL ANUNŢĂ CONCURS ÎN ZIUA DE 31.01.2017 ORA 10:00 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 

economist II - 1 post - Birou Achizitii Publice, Contractare;

economist debutant - 1 post - Birou RUNOS;

administrator - 1 post - Birou Administrativ;

referent debutant - 1 post - Compartiment Aprovizionare, Transport. 

Condiţii de studii și vechime:

Pentru postul de Economist II:
- DIPLOMA DE LICENȚĂ ÎN DOMENIU;
- CURS DE ACHIZIȚII;
- 6 LUNI VECHIME ÎN SPECIALITATE.
Pentru postul de Economist debutant:
- DIPLOMA DE LICENȚĂ ÎN DOMENIU
Pentru postul de Administrator I:
- DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI POSTLICEAL DE SPECIALITATE ECONOMIC SAU TEHNIC SAU DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN PROFIL ECONOMIC SAU TEHNIC;
- 4 ANI VECHIME ÎN ACTIVITATE.
Pentru postul de Referent debutant:
- DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI POSTLICEAL DE SPECIALITATE SAU DIPLOMĂ DE BACALAUREAT;
- CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ PENTRU TRANSPORT RUTIER NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL DE PERSOANE;
- CERTIFICAT DE ABSOLVIRE ÎN DOMENIUL: SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ;

ACTE NECESARE:

- cerere de inscriere la concurs adresata managerului unitatii;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii dupa caz;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
- copia carnetului de munca conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre unitatile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
Copiile de pe actele solicitate se prezinta insotite de originale.

TAXA DE CONCURS : 50 Lei

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

DOSARELE SE DEPUN LA BIROU RUNOS PÂNĂ ÎN 23.01.2017 ORA 14:00, IAR IN DATA DE 25.01.2017 LA ORA 10:00 ARE LOC TESTAREA PSIHOLOGICĂ. CONCURSUL CONSTĂ ÎN PROBĂ SCRISĂ ŞI INTERVIU. RELAŢII SUPLIMENTARE LA BIROU RUNOS TEL. 0256/394442. INTERIOR 16. 

Anunt complet in format PDF 
Bibliografie economist II 
Bibliografie economist debutant 
Bibliografie administrator 
Bibliografie referent debutant