Anunt concurs pentru ocuparea de posturi vacante pe perioada nedeterminata

27.12.2019

Înapoi

 ANUNŢ

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ JEBEL ANUNŢĂ CONCURS ÎN ZIUA DE 27.01.2020 ORA 10:00 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:

- ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) :

  • 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie II

- INFIRMIER:

  • 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie III
  • 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie V

- INFIRMIER DEBUTANT :

  • 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie II
  • 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie VI

- ÎNGRIJITOARE:

  • 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie I
  • 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie IV

- MUNCITOR NECALIFICAT SUPRAVEGHERE BOLNAVI PSIHICI PERICULOȘI:

  • 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie III

CONDIŢII DE STUDII SI VECHIME :
- pentru postul de asistent medical generalist (PL):
- DIPLOMĂ DE ŞCOALĂ SANITARĂ POSTLICEALĂ SAU ECHIVALENTĂ SAU DIPLOMĂ DE STUDII POSTLICEALE PRIN ECHIVALARE CONFORM HOTĂRARII GUVERNULUI NR.797/1997;
- DIPLOMĂ DE BACALAUREAT;
- 6 LUNI VECHIME ÎN SPECIALITATE;
- pentru posturile de infirmier, infirmier debutant, îngrijitoare, muncitor necalificat supraveghere bolnavi psihici periculoşi:
- ȘCOALĂ GENERALĂ.

ACTE NECESARE:
- cerere de înscriere la concurs adresată managerului unității;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz;
- copie dupa certificatul de casatorie (unde este cazul);
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
- copia carnetului de munca conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unitațile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
- Certificat de Membru pentru asistent medical generalist (PL);
- Autorizație de Malpraxis pentru asistent medical generalist (PL).
Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoțite de originale.
Toate documentele solicitate se depun în dosar plic.

TAXA DE CONCURS : 50 LEI
DOSARELE SE DEPUN LA SERVICIU R.U.N.O.S. PANĂ ÎN 15.01.2020, ORA 14:00, IAR ÎN DATA DE 16.01.2020 LA ORA 10:00 ARE LOC TESTAREA PSIHOLOGICĂ.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
CONCURSUL CONSTĂ ÎN PROBA SCRISĂ ŞI INTERVIU.

Concursul se va organiza la sediul unităţii conform următorului calendar:
- 15.01.2020, ora 14:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
- 27.01.2020, ora 10:00 – proba scrisă;
- 31.01.2020, ora 10:00 – proba interviu;
RELAŢII SUPLIMENTARE LA SERVICIU RUNOS TEL. 0256/394442. INTERIOR 16

Anunt in format PDF

Bibliografie pentru posturile: asistent medical generalist (PL) in format PDF)

Bibliografie pentru posturile:infirmier, I infirmier debutant ,îngrijitoare și muncitor necalificat supraveghere bolnavi psihici periculoși in format PDF