Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de: muncitor calificat IV electrician

29.08.2018

Înapoi

ANUNŢ

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ JEBEL ANUNŢĂ CONCURS ÎN ZIUA DE 20.09.2018 ORA 10:00 PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST VACANT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:

- MUNCITOR CALIFICAT IV – ELECTRICIAN - 1 POST – ÎNTREȚINERE

CONDIŢII DE STUDII ȘI VECHIME:
- ȘCOALĂ GENERALĂ
- ȘCOALĂ PROFESIONALĂ SAU CURS DE CALIFICARE - RECUNOSCUT DE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VȂRSTNICE ȘI/SAU MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE.

ACTE NECESARE:
- cerere de înscriere la concurs adresată managerului unității;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
- copia carnetului de munca conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre unitatile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;

Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoțite de originale.
Toate documentele solicitate se depun în dosar plic.

TAXA DE CONCURS : 50 LEI
DOSARELE SE DEPUN LA SERVICIU R.U.N.O.S. PANĂ ÎN 13.09.2018, ORA 14:00, IAR ÎN DATA DE 14.09.2018 LA ORA 10:00 ARE LOC TESTAREA PSIHOLOGICĂ.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONCURSUL CONSTĂ ÎN PROBA SCRISĂ ŞI INTERVIU.
Concursul se va organiza la sediul unităţii conform următorului calendar:
- 13.09.2018, ora 14:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
- 20.09.2018, ora 10:00 – proba scrisă;
- 26.09.2018, ora 10:00 – proba interviu;
RELAŢII SUPLIMENTARE LA SERVICIU RUNOS TEL. 0256/394442. INTERIOR 16

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV - ELECTRICIAN
- Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, Indicativ I 7 – 2011: - Capitolul 2 - Terminologie și abrevieri;
- Capitolul 5 - Alegerea și montarea echipamentelor electrice;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, Capitolele I - IV.

Anunt in format PDF

Bibliografie muncitor calificat IV electrician întreținere