Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de: ingrijitoare

28.12.2018

Înapoi

 

ANUNŢ

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ JEBEL ANUNŢĂ CONCURS ÎN ZIUA DE 23.01.2019 ORA 10:00 PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST VACANT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:

- ÎNGRIJITOARE - 1 POST - PERIOADĂ NEDETERMINATĂ - SECȚIA PSIHIATRIE V

CONDIŢII DE STUDII ȘI VECHIME:
- ȘCOALĂ GENERALĂ

ACTE NECESARE:
- cerere de înscriere la concurs adresată managerului unității;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz;
- copie dupa certificatul de casatorie (unde este cazul);
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
- copia carnetului de munca conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unitațile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoțite de originale.
Toate documentele solicitate se depun în dosar plic.

TAXA DE CONCURS : 50 LEI
DOSARELE SE DEPUN LA SERVICIU R.U.N.O.S. PANĂ ÎN 16.01.2019, ORA 14:00, IAR ÎN DATA DE 17.01.2019 LA ORA 10:00 ARE LOC TESTAREA PSIHOLOGICĂ.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
CONCURSUL CONSTĂ ÎN PROBA SCRISĂ ŞI INTERVIU.

Concursul se va organiza la sediul unităţii conform următorului calendar:
- 16.01.2019, ora 14:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
- 23.01.2019, ora 10:00 – proba scrisă;
- 30.01.2019, ora 10:00 – proba interviu;
RELAŢII SUPLIMENTARE LA SERVICIU RUNOS TEL. 0256/394442. INTERIOR 16

ȘEF SERVICIU R.U.N.O.S.,
EC. CACUCI ADRIANA

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE
ÎNGRIJITOARE

1. PROCEDURI OPERATIONALE PRIVIND :
- FUNCTIONAREA FILTRULUI EPIDEMIOLOGIC LA INTERNAREA PACIENTILOR;
- SERVIREA MESEI BOLNAVILOR SI PASTRAREA ALIMENTELOR PROVENITE DE LA APARTINATORI IN SECTII ;
- CURATENIA SI DEZINSECTIA IN SECTIILE MEDICALE ;
DEZINFECTIA VESELEI SI TACAMURILOR PACIENTILOR ;
- IN CAZUL PACIENTULUI PSIHIC CU AGITATIE PSIHOMOTORIE ;
- PREDAREA TUREI DE CATRE PERSONALUL MEDICO-SANITAR ;
- CODUL DE PROCEDURA PENTRU MANIPULAREA LENJERIEI SI PENTRU SPALATORIA DIN SPITAL;
- CODUL DE PROCEDURA A SISTEMULUI DE GESTIONARE A DESEURILOR MEDICALE ;
- PRIMIREA SI INTERNAREA PACIENTILOR IN SPITAL.

Anunt in format PDF

Bibliografie