Anunt concurs pentru ocuparea posturilor vacante de: asistent medical debutant generalist (PL), asistent medical generalist (PL), asistent medical principal generalist (PL), infirmier debutant, ingrijitoare, muncitor necalificat

12.08.2019

Înapoi

ANUNŢ

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ JEBEL ANUNŢĂ CONCURS ÎN ZIUA DE 04.09.2019 ORA 10:00 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:

- ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST (PL) : - 1 post - perioadă nedeterminată -Secţia Psihiatrie II
- 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie V
- 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie VI
- 2 posturi - perioadă nedeterminată- Secţia Psihiatrie VII
- ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL): - 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie VII
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST (PL): - 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie VII
- INFIRMIER DEBUTANT : - 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie I
- 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie IV
- 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie VI
- 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie VII
- ÎNGRIJITOARE: - 2 posturi - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie VII
- MUNCITOR NECALIFICAT SUPRAVEGHERE BOLNAVI PSIHICI PERICULOȘI:
- 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie III
- 1 post - perioadă nedeterminată - Secţia Psihiatrie VII

CONDIŢII DE STUDII SI VECHIME :

- pentru postul de asistent medical principal generalist (PL) :
- DIPLOMĂ DE ȘCOALĂ SANITARĂ POSTLICEALĂ SAU ECHIVALENTĂ SAU DIPLOMĂ DE STUDII POSTLICEALE PRIN ECHIVALARE CONFORM HOTĂRARII GUVERNULUI NR.797/1997;
- DIPLOMĂ DE BACALAUREAT;
- CERTIFICAT DE GRAD PRINCIPAL;
- CERTIFICAT DE MEMBRU VIZAT LA ZI;
- VECHIME 5 ANI CA ASISTENT MEDICAL;
- pentru postul de asistent medical generalist (PL):
- DIPLOMĂ DE ŞCOALĂ SANITARĂ POSTLICEALĂ SAU ECHIVALENTĂ SAU DIPLOMĂ DE STUDII POSTLICEALE PRIN ECHIVALARE CONFORM HOTĂRARII GUVERNULUI NR.797/1997;
- DIPLOMĂ DE BACALAUREAT;
- 6 LUNI VECHIME ÎN SPECIALITATE;
- pentru postul de asistent medical debutant generalist (PL):
- DIPLOMĂ DE ŞCOALĂ SANITARĂ POSTLICEALĂ SAU ECHIVALENTĂ SAU DIPLOMĂ DE STUDII POSTLICEALE PRIN ECHIVALARE CONFORM HOTĂRARII GUVERNULUI NR.797/1997;
- DIPLOMĂ DE BACALAUREAT;
- pentru posturile de infirmier debutant, îngrijitoare, muncitor necalificat supraveghere bolnavi psihici periculoşi:
- ȘCOALĂ GENERALĂ.

ACTE NECESARE:

- cerere de înscriere la concurs adresată managerului unității;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz;
- copie dupa certificatul de casatorie (unde este cazul);
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
- copia carnetului de munca conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unitațile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
- Certificat de Membru pentru asistent medical principal generalist (PL), asistent medical generalist (PL) și asistenții medicali debutanți generaliști (PL);
- Autorizație de Malpraxis pentru asistent medical principal generalist (PL) și asistent medical generalist (PL).
Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoțite de originale.
Toate documentele solicitate se depun în dosar plic.

TAXA DE CONCURS : 50 LEI
DOSARELE SE DEPUN LA SERVICIU R.U.N.O.S. PANĂ ÎN 28.08.2019, ORA 14:00, IAR ÎN DATA DE 29.08.2019 LA ORA 10:00 ARE LOC TESTAREA PSIHOLOGICĂ.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
CONCURSUL CONSTĂ ÎN PROBA SCRISĂ ŞI INTERVIU.

Concursul se va organiza la sediul unităţii conform următorului calendar:
- 28.08.2019, ora 14:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
- 04.09.2019, ora 10:00 – proba scrisă;
- 11.09.2019, ora 10:00 – proba interviu;
RELAŢII SUPLIMENTARE LA SERVICIU RUNOS TEL. 0256/394442. INTERIOR 16

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTURILE: ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST (PL), ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) ȘI ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST (PL)

1. CURRICULA DE INSTRUIRE PENTRU ASISTENȚII MEDICALI DIN SISTEMUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ
( DE PROF. DR. DRAGOȘ MARINESCU);
2. TEHNICI DE EVALUARE ȘI DE ÎNGRIJIRI ACORDATE DE ASISTENȚII MEDICALI - VOL. II
( DE LUCREȚIA TITIRCĂ);
3. PROCEDURI:
- Procedura privind primirea și internarea pacienților în spital;
- Procedura de îngrijire a pacientului internat;
- Procedura privind recoltarea, conservarea și transportul probelor biologice. Protocol tehnica recoltării pe vacutainer;
- Procedura în cazul pacientului psihic cu agitație psihomotorie;
- Codul de procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor medicale.

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTURILE: INFIRMIER, ÎNGRIJITOARE ȘI MUNCITOR NECALIFICAT SUPRAVEGHERE BOLNAVI PSIHICI PERICULOȘI

1. PROCEDURI OPERAȚIONALE PRIVIND:
- FUNCȚIONAREA FILTRULUI EPIDEMIOLOGIC LA INTERNAREA PACIENȚILOR;
- SERVIREA MESEI BOLNAVILOR ȘI PĂSTRAREA ALIMENTELOR PROVENITE DE LA APARȚINĂTORI ÎN SECȚII ;
- CURĂȚENIA ȘI DEZINSECȚIA ÎN SECȚIILE MEDICALE ;
DEZINFECȚIA VESELEI ȘI TACÂMURILOR PACIENȚILOR ;
- ÎN CAZUL PACIENTULUI PSIHIC CU AGITAȚIE PSIHOMOTORIE ;
- PREDAREA TUREI DE CĂTRE PERSONALUL MEDICO-SANITAR ;
- CODUL DE PROCEDURĂ PENTRU MANIPULAREA LENJERIEI ȘI PENTRU SPĂLĂTORIA DIN SPITAL;
- CODUL DE PROCEDURĂ A SISTEMULUI DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MEDICALE ;
- PRIMIREA ȘI INTERNAREA PACIENȚILOR ÎN SPITAL.

Anunt in format PDF

Bibliografie pentru posturile: asistent medical principal generalist (PL), asistent medical generalist (PL) și asistent medical debutant generalist (PL) in format PDF

Bibliografie pentru posturile: infirmier, îngrijitoare și muncitor necalificat supraveghere bolnavi psihici periculoși in format PDF