Anunt concurs pentru ocuparea posturilor vacante de: economist II, muncitor calificat IV instalator, muncitor calificat IV bucatar, muncitor necalificat

21.08.2019

Înapoi

ANUNŢ

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ JEBEL ANUNŢĂ CONCURS ÎN ZIUA DE 12.09.2019 ORA 10:00 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:

- ECONOMIST II - 1 POST - perioadă nedeterminată - Birou Achiziții Publice, Contractare
- MUNCITOR CALIFICAT IV – INSTALATOR - 1 POST - perioadă nedeterminată - Întreținere
- MUNCITOR CALIFICAT IV - BUCĂTAR - 1 POST - perioadă nedeterminată - Bloc alimentar
- MUNCITOR NECALIFICAT - 1 POST - perioadă nedeterminată - Bloc alimentar

CONDIŢII DE STUDII ȘI VECHIME:

- pentru postul de Economist II:
- DIPLOMA DE LICENȚĂ ÎN DOMENIU;
-CURS DE ACHIZIȚII - RECUNOSCUT DE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI/SAU MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE;
-6 LUNI VECHIME ÎN SPECIALITATE.

- pentru postul de muncitor calificat IV – instalator :
-ȘCOALĂ GENERALĂ;
-ABSOLVENT DE LICEU/ȘCOALĂ PROFESIONALĂ PROFIL INSTALATOR SAU STUDII MEDII ȘI CURS DE CALIFICARE ÎN MESERIA DE INSTALATOR;
-CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ PENTRU ÎNCĂ CEL PUȚIN UNA DIN URMĂTOARELE CALIFICARI: TÂMPLAR PVC, MECANIC AUTO ȘI/SAU PERMIS DE CONDUCERE CATEGORIA C și E.

- pentru postul de muncitor calificat IV – bucătar :
-ȘCOALĂ GENERALĂ
-ȘCOALĂ PROFESIONALĂ/CURS DE CALIFICARE - RECUNOSCUT DE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VȂRSTNICE ȘI/SAU MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE.

- pentru postul de muncitor necalificat :
- ȘCOALĂ GENERALĂ

ACTE NECESARE:
- cerere de înscriere la concurs adresată managerului unității;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz;
- copie dupa certificatul de căsătorie (unde este cazul);
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
- copia carnetului de munca conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unitațile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoțite de originale.
Toate documentele solicitate se depun în dosar plic.

TAXA DE CONCURS : 50 LEI
DOSARELE SE DEPUN LA SERVICIU R.U.N.O.S. PANĂ ÎN 05.09.2019, ORA 14:00, IAR ÎN DATA DE 06.09.2019 LA ORA 10:00 ARE LOC TESTAREA PSIHOLOGICĂ.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONCURSUL CONSTĂ ÎN PROBA SCRISĂ ŞI INTERVIU.

Concursul se va organiza la sediul unităţii conform următorului calendar:
- 05.09.2019, ora 14:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
- 12.09.2019, ora 10:00 – proba scrisă;
- 19.09.2019, ora 10:00 – proba interviu.

RELAŢII SUPLIMENTARE LA SERVICIU RUNOS TEL. 0256/394442. INTERIOR 16

BIBLIOGRAFIE PENTRU
POSTUL DE ECONOMIST II -BIROU ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE

- Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Legea 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale-REPUBLICARE;
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
- Ordin administratie publica nr.614/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- Ordin administratie publica nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
- Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

BIBLIOGRAFIE PENTRU
POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV - INSTALATOR

- Normativ privind exploatarea instalațiilor sanitare I9/1 – 96 aprobat de MLPTL cu Ordinul nr. 86/N – 05.12.1996 ;
- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu completarile si modificarile ulterioare ;
- H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

BIBLIOGRAFIE PENTRU
POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV – BUCĂTAR

- Manual HACCP pentru industria alimentației publice, Cap. 4 Descrierea generală a ” Bunei practici și igiene în alimentația publică”;
- Legea nr.132/2010 – Lege privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice ;
- Legea nr. 319/2006 – Lege securității și sănătății în muncă – Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor ;
- PROCEDURI OPERAȚIONALE : - Regulament privind curatenia si dezinfectia în Blocul alimentar.

BIBLIOGRAFIE PENTRU
POSTUL DE MUNCITOR NECALIFICAT

- Legea nr.132/2010 - Lege privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice ;
- Legea nr.319/2006 – Lege securității și sănătății în muncă – Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor ;
- Igiena personală în blocul alimentar;
- PROCEDURI OPERAȚIONALE : - Pregatirea alimentelor pentru prelucrare;
- Regulament privind curățenia și dezinfecția în blocul alimentar.

Anunt in format PDF

Bibliografie Economist II in format PDF

Bibliografie muncitor calificat IV instalator in format PDF

Bibliografie muncitor calificat IV bucatar in format PDF

Bibliografie muncitor necalificat in format PDF