Anunt concurs promovare

01.11.2017

Înapoi

 ANUNŢ

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, organizeaza examen de promovare în data de 16.11.2017, ora 10:00, la sediul unității în conformitate cu Hotărarea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, Ordinul M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățiile sanitare publice din sectorul bugetar și Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru urmatoarele functii:

Economist debutant în Economist gr.II în cadrul Biroului Administrativ.:

  • diplomă de licență;
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • proba scrisă.

Referent debutant în Referent II în cadrul Compartimentului aprovizionare, transport

  • diplomă de absolvire a învățămantului postliceal de specialitate sau diplomă de bacalaureat
  • 6 luni vechime în specialitate ;
  • proba scrisă.

În vederea participării la examen, candidații trebuie să depună la Serviciul R.U.N.O.S. pană la data de 09.11.2017 orele 14:00 dosarul de înscriere, care va conține în mod obligatoriu următoarele acte:

- cerere de înscriere la examenul de promovare (formularul tip de cerere se ridică de la Serviciul R.U.N.O.S.);
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
- copia actului de identitate;
- referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic superior și aprobat de managerul unității (cu excepția persoanelor pentru care deja s-a depus acest referat).

Copiile actelor solicitate vor fi însoțite de originale.

La examen pot participa angajații unității noastre care îndeplinesc condițiile de participare.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciu R.U.N.O.S., tel. 0256394442 int. 16.

 

Bibliografie pentru promovarea în funcția de Economist II în cadrul Biroului Administrativ

- Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Legea 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale-REPUBLICARE;
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
- Ordin administratie publica nr.614/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- Ordin administratie publica nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
- Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

 

Bibliografie pentru promovarea în funcția de Referent II în cadrul Compartimentului Aprovizionare, Transport

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și institutiile publice.
- Legea nr. 53/2003, Codul muncii;
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ;
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă republicată;
- H.G. nr. 955/2010 norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006;
- H.G. nr. 971/2006 privind cerințele minime de semnalizare de securitate a locurilor de muncă.

Rezultate cu ocazia desfăsurării examenului de promovare a următoarelor funcţii


Pentru promovarea În funcţia de economist II din cadrul Biroului Administrativ:

Nr.crt Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/Respins
1 Onofrei Carmen 95,00 puncte Admis

Pentru promovarea În funcţia de Referent II din cadrul Compartimentului Aprovizionare,
Transport:

Nr.crt Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/Respins
1 Rebigea Ioan-Marcian 95,00 puncte Admis

Contestaţiile se depun până în data de 17.11.2017 ora 15:00 la Serviciul R.U.N.O.S.
AFISAT
16.11.2017
ORA 15:00


Anunt in format PDF

Bibliografie promovare in functia de ec II

Bibliografie promovare in functia de referent II

Rezultatele desfasurarii examenului de promovare