Anunt examen de promovare din funcția de asistent medical debutant generalist(PL) în asistent medical generalist(PL) și din funcția de infirmier debutant în infirmier

19.11.2018

Înapoi

 ANUNŢ

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, în conformitate cu Hotărarea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățiile sanitare publice din sectorul bugetar și Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează în data de 04.12.2018, ora 10:00 examen de promovare pentru urmatoarele funcții:

Asistent medical debutant generalist (PL) în asistent medical generalist (PL):
-diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărarii Guvernului nr.797/1997;
-6 luni vechime în specialitate;
-proba scrisă.

Infirmier debutant în infirmier:
-diplomă școala generală
-curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;

- 6 luni vechime în activitate;
- proba scrisă.

În vederea participării la examen, candidații trebuie să depună la Serviciul R.U.N.O.S. pană la data de 26.11.2018 orele 14:00 dosarul de înscriere, care va conține în mod obligatoriu următoarele acte:
-cerere de înscriere la examenul de promovare (formularul tip de cerere se ridică de la Serviciul R.U.N.O.S.);
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
-copia actului de identitate;
-referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic superior și aprobat de managerul unității (cu excepția persoanelor pentru care deja s-a depus acest referat).

Copiile actelor solicitate vor fi însoțite de originale.

Anunt complet in format PDF

Bibliografie asistent medical

Bibliografie infirmier