Anunţ examen de promovare din funcţia de asistent medical debutant generalist (PL) în asistent medical generalist şi din funcţia de infirmier debutant în infirmier

12.07.2018

Înapoi

 

 

ANUNŢ

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, în conformitate cu Hotărarea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățiile sanitare publice din sectorul bugetar și Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează în data de 27.07.2018, ora 10:00 examen de promovare pentru urmatoarele funcții:

Asistent medical debutant generalist (PL) în asistent medical generalist (PL) :
- diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărarii Guvernului nr.797/1997;
- 6 luni vechime în specialitate;
- proba scrisă.

Infirmier debutant în infirmier:
- diplomă școala generală
- curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;
- 6 luni vechime în activitate;
- proba scrisă.

În vederea participării la examen, candidații trebuie să depună la Serviciul R.U.N.O.S. pană la data de
20.07.2018 orele 14:00 dosarul de înscriere, care va conține în mod obligatoriu următoarele acte :
- cerere de înscriere la examenul de promovare (formularul tip de cerere se ridică de la Serviciul R.U.N.O.S.);
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
- copia actului de identitate;
- referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic superior și aprobat de managerul unității (cu excepția persoanelor pentru care deja s-a depus acest referat).

Copiile actelor solicitate vor fi însoțite de originale.La examen pot participa angajații unității care îndeplinesc condițiile de participare.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU PROMOVAREA ÎN FUNCȚIA DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL)

1. Curricula de instruire pentru asistenții medicali din sistemul de sănătate mintală (de prof. dr. Dragos Marinescu);
2. Tehnici de evaluare și de îngrijiri acordate de asistenții medicali - vol. II (de Lucreția Titircă);
3. Proceduri:
- Procedura privind primirea și internarea pacienților în spital;
- Procedura de îngrijire a pacientului internat;
- Procedura privind recoltarea, conservarea și transportul probelor biologice. Protocol tehnica recoltarii pe vacutainer;
- Procedura în cazul pacienților agitați;
- Codul de procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor medicale.

BIBLIOGRAFIE PENTRU PROMOVAREA ÎN FUNCȚIA DE INFIRMIER

Proceduri operaționale privind :
- Funcționarea filtrului epidemiologic la internarea pacienților;
- Servirea mesei bolnavilor și păstrarea alimentelor provenite de la apartinători în secții;
- Curățenia și dezinfecția în secțiile medicale; Dezinfecția veselei și tacȃmurilor pacienților ;
- În cazul pacientului psihic cu agitație psihomotorie;
- Predarea turei de către personalul medico-sanitar ;
- Codul de procedură pentru manipularea lenjeriei și pentru spălătoria din spital;
- Codul de procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor medicale ;
- Primirea și internarea pacienților în spital.

Anunt complet in format PDF

Bibliografie asistent medical

Bibliografie infirmier