Anunţ examen de promovare din funcţia de Economist gr.II în Economist gr.I

17.07.2018

Înapoi

 

 ANUNŢ

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, în conformitate cu Hotărarea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățiile sanitare publice din sectorul bugetar și Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează în data de 31.07.2018, ora 10:00 examen de promovare pentru funcția:

Economist gr.II în Economist gr.I :
- diplomă de licență;
- 3 ani și 6 luni vechime în specialitate ;
- proba scrisă.

În vederea participării la examen, candidatul trebuie să depună la Serviciul R.U.N.O.S. pană la data de
24.07.2018 orele 14:00 dosarul de înscriere, care va conține în mod obligatoriu următoarele acte :
- cerere de participare la examen în vedere promovării ;
- copia actului de identitate ;
- adeverință din care să reiasă vechimea în specialitate ;
- copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale la care candidatul să fi obținut calificativul ”foarte bine” cel putin de două ori în ultimii 3 ani.

Copiile actelor solicitate vor fi însoțite de originale.La examen poate participa angajatul unității care îndeplinește condițiile de participare.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciu R.U.N.O.S., tel. 0256394442 int. 16.

Anunt in format PDF

Bibliografie Economist