Anunţ examen de promovare în funcţia de Referent de Specialitate Gr. III

16.10.2018

Înapoi

ANUNŢ

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, în conformitate cu Hotărarea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățiile sanitare publice din sectorul bugetar și Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează în data de 31.10.2018, ora 10:00 examen de promovare pentru funcția:

REFERENT DE SPECIALITATE GR. III (S) – SPECIALITATE JURIDICĂ:
- diplomă de licență;
- 6 luni vechime în specialitate ;
- proba scrisă.

În vederea participării la examen, candidații trebuie să depună la Serviciul R.U.N.O.S. pană la data de
24.10.2018 orele 14:00 dosarul de înscriere, care va conține în mod obligatoriu următoarele acte :

- cerere de participare la examen în vedere promovării ;
- copia actului de identitate ;
- adeverință din care să reiasă vechimea în specialitate ;
- copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale la care candidații să fi obținut calificativul ”foarte bine” cel putin de două ori în ultimii 3 ani.

Copiile actelor solicitate vor fi însoțite de originale.
La examen pot participa angajații unității care îndeplinesc condițiile de participare.
Informații suplimentare se pot obține la Serviciu R.U.N.O.S., tel. 0256394442 int. 16.

BIBLIOGRAFIE PENTRU PROMOVAREA ÎN FUNCȚIA DE REFERENT DE SPECIALITATE GR. III (S) – SPECIALITATE JURIDICĂ

- Legea nr. 95/2006 – privind reforma in domeniul sanatatii – Titlul VII – Spitale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003, republicata – Codul Muncii
- Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarare nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia,
- HG. nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice, HG. nr.257/2011 – norme de aplicare cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ord. nr.1470/2011 – pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar;
- OUG. nr.158/2005 – privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cu completarile si modificarile ulterioare ;
- OUG. nr.111/2010 – privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, HG nr.52/2011 – aprobarea normelor metodologice de aplicare ;
- OMS. nr.1224/2010 – privind aprobarea normativelor de personal;
- PROCEDURI :
- Procedura operațională privind delegarea personalului ;
- Procedura operațională privind întocmirea actelor necesare angajării ;
- Procedura operațională privind concursul de ocupare a posturilor ;
- Procedura operațională privind întocmirea contractului individual de muncă ;
- Procedura operațională privind suspendarea contractului individual de muncă ;
- Procedura operațională privind încetarea contractului individual de muncă ;
- Procedura operațională privind evaluarea personalului ;
- Procedura operațională privind actul adițional;
- Procedura operațională privind arhivarea documentelor;
- Procedura operațională privind adeverințele;
- Procedura operațională privind dispozițiile ;
- Procedura operațională de păstrare a confidențialitătii ;
- Procedura operațională fișa postului;
- Procedura operațională concediile.

Anunt in format PDF

Bibliografie Referent de Specialitate Gr. III