Anunț examen de promovare muncitori calificați: fochist, strungar, lenjer

26.11.2018

Înapoi

ANUNŢ

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel, în conformitate cu Hotărarea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţiile sanitare publice din sectorul bugetar şi Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, organizează În data de 11.12.2018, ora 10:00 examen de promovare pentru urmatoarele funcţii:

Muncitor calificat II - Strungar În muncitor calificat I - Strungar:

 • diplomă şcoala generală
 • şcoală profesională/certificat de calificare profesională recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si/sau Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
 • 9 ani vechime în meserie;
 • proba scrisă

Muncitor calificat III - Fochist În muncitor calificat II - Fochist:

 • diplomă şcoala generală
 • şcoală profesională/certificat de calificare profesională recunoscut de Ministerul Muncii, Familie , Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si/sau Ministerul Educatiei si Cercetării Stiintifice
 • certificat I.S.C.I.R clasa C (pentru cazane de joasă presiune)
 • 6 ani vechime în meserie
 • proba scrisă.

Muncitor calificat IV - Fochist În muncitor calificat III - Fochist  

 • diplomă şcoala generală;
 • şcoală profesională/certificat de calificare profesională recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si/sau Ministerul Educatiei si Cercetării Stiintifice
 • certificat I.S.C.I.R clasa C (pentru cazane de joasă presiune)
 • 3 ani vechime în meserie;
 • proba scrisă.

Muncitor calificat IV - Lenjer În muncitor calificat III -Lenjer

 • diplomă şcoala generală
 • şcoală profesională/certificat de calificare profesională recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi/sau Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
 • 3 ani vechime în meserie
 • proba scrisă.

În vederea participării la examen, candidaţii trebuie să depună la Serviciul R.U.N.O.S. pană la data de 04.12.2018 orele 14:00 dosarul de înscriere, care va conţine În mod obligatoriu rmătoarele acte:

 • cerere de participare la examen în vederea promovării
 • copia actului de identitate
 • adeverinţă din care să reiasă vechimea în specialitate
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale la care candidatul să fi obţinut calificativul "foarte bine" cel putin de două ori în ultimii 3 ani.

Copiile actelor solicitate vor fi însoțite de originale.
La examen pot participa angajaţii unităţii care îndeplinesc condiţiile de participare.

Anunț complet în format PDF

Bibliografie pentru promovarea în functia de muncitor calificat - strungar

Bibliografie pentru promovarea in functia de muncitor calificat - fochist

Bibliografie pentru promovarea in functia de muncitor calificat - lenjer