Anunt examen promovare pentru referent de specialitate debutant– specialitate juridică în referent de specialitate grad III – specialitate juridică

11.11.2019

Înapoi

ANUNŢ

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, în conformitate cu Hotărarea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățiile sanitare publice din sectorul bugetar și Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează în data de 26.11.2019 ora 10:00 examen de promovare pentru funcția:

REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT - SPECIALITATE JURIDICĂ ÎN REFERENT DE SPECIALITATE GRAD III – SPECIALITATE JURIDICĂ:
- diplomă de licență;
- 6 luni vechime în specialitate ;
- proba scrisă.

În vederea participării la examen, candidatul trebuie să depună la Serviciul R.U.N.O.S. până la data de
19.11.2019 orele 14:00 dosarul de înscriere, care va conține în mod obligatoriu următoarele acte :
- cerere de înscriere la examenul de promovare (formularul tip de cerere se ridică de la Serviciul R.U.N.O.S.);
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
- copia actului de identitate;
- referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic superior și aprobat de managerul unității.

Copiile actelor solicitate vor fi însoțite de originale.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciu R.U.N.O.S., tel. 0256394442 int. 16.

Anunt in format PDF

Bibliografie