Anunt examen promovare pentru functia de asistent social in asistent social principal

23.12.2019

Înapoi

 

ANUNŢ

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, în conformitate cu Hotărarea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățiile sanitare publice din sectorul bugetar și Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează în data de 10.01.2020 ora 10:00 examen de promovare pentru funcția:

ASISTENT SOCIAL (S) ÎN ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL (S):
- diplomă de licență în specialitate;
- aviz de exercitare a profesiei de asistent social principal;
- 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar.

În vederea participării la examen, candidatul trebuie să depună la Serviciul R.U.N.O.S. până la data de
03.01.2020 orele 14:00 dosarul de înscriere, care va conține în mod obligatoriu următoarele acte :
- cerere de înscriere la examenul de promovare (formularul tip de cerere se ridică de la Serviciul R.U.N.O.S.);
- copia actului de identitate ;
- adeverință din care să reiasă vechimea în specialitate ;
- copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale la care candidatul să fi obținut calificativul ”foarte bine” cel putin de două ori în ultimii 3 ani.

Copiile actelor solicitate vor fi însoțite de originale.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciu R.U.N.O.S., tel. 0256394442 int. 16.

Anunt complet in format PDF

Bibliografie in format PDF