Concurs pentru functia Director Financiar Contabil

20.02.2017

Înapoi

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel anunta concurs in data de 20.03.2017, ora 10:00, pentru ocuparea urmatorului post vacant:

  • DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL – 1 post.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice, prevăzute de OMS nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare.


Candidaţii vor îndeplini cumulativ următoarele criterii:

Criterii generale :
- au domiciliul stabil în România;
- nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
- sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
- nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.


Criterii specifice functiei de director financiar contabil:
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durata, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
- au cel puţin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;
- dețin certificatul de atestare a cunostintelor dobandite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.


Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizată de pe diploma de licenta sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverința care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii și alte acte care atesta efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competențe / atestate etc (dupa caz);
h) declarația pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
i) adeverința din care să rezulte că este apt medical, fizic și neuropsihic;
j) proiectul/lucrarea de specialitate;
l) aprobarea managerului;
m) avizul consiliului de administratie al spitalului;
l) taxa de inscriere concurs in valoare de 300 RON.

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului, nu mai tarziu de 13.03.2017.


Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selecţie.
Testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a cel mult 3 ore .
Testul – grilă/subiectele pentru lucrarea scrisă se elaborează de către comisia de concurs, pe baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei.
Bibliografia pentru concurs şi temele – cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitatea din domeniul de activitate pentru funcţie sunt afişate la sediul Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel si pe site-ul unitatii.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0256.394.442, int. 16.

Bibliografie director financiar contabil 
Anunt complet in format PDF