Concurs pentru ocuparea posturilor vacante

28.12.2016

Înapoi

 

 

 

ANUNŢ

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ JEBEL ANUNŢĂ CONCURS ÎN ZIUA DE 20.01.2017 ORA 10:00 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:
- INSTRUCTOR ERGOTERAPIE 1 POST – COMPARTIMENT ERGOTERAPIE
- MUNCITOR CALIFICAT IV - FOCHIST 1 POST – CENTRALA TERMICĂ
- MUNCITOR CALIFICAT IV - FRIZER 0,5 POST – ÎNTREȚINERE

CONDIȚII DE STUDII SI VECHIME :

PENTRU POSTUL DE INSTRUCTOR ERGOTERAPIE :
DIPLOMA DE STUDII MEDII DE SPECIALITATE SAU DIPLOMA DE STUDII MEDII;
6 LUNI VECHIME IN ACTIVITATE;

PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV- FOCHIST:
- ȘCOALĂ GENERALĂ
- CERTIFICAT I.S.C.I.R clasa C (pentru cazane de joasă presiune)
- CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ FOCHIST
- CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ PENTRU ÎNCĂ CEL PUȚIN UNA DIN URMĂTOARELE CALIFICARI: TÂMPLAR PVC, AGENT PAZĂ, ELECTRICIAN, LĂCĂTUȘ, INSTALATOR

PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV - FRIZER:
ȘCOALĂ GENERALĂ
- CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ FRIZER - RECUNOSCUT DE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTINCE SI/SAU MINISTERUL EDUCATIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE.

ACTE NECESARE:
- cerere de inscriere la concurs adresata managerului unitatii;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii dupa caz;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
- copia carnetului de munca conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre unitatile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
Copiile de pe actele solicitate se prezinta insotite de originale.

TAXA DE CONCURS : 30 Lei
DOSARELE SE DEPUN LA BIROU RUNOS PÂNĂ ÎN 13.01.2017 ORA 14:00, IAR IN DATA DE 14.01.2017 LA
ORA 10:00 ARE LOC TESTAREA PSIHOLOGICĂ. CONCURSUL CONSTĂ ÎN PROBĂ SCRISĂ ŞI INTERVIU.
RELAŢII SUPLIMENTARE LA BIROU RUNOS TEL. 0256/394442. INTERIOR 16.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza la sediul unităţii conform urmatorului calendar:
- 13.01.2017, ora 14:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
- 16.01.2017, ora 10:00 – testarea psihologica;
- 17.01.2017, ora 14:00 – rezultatul selecției dosarelor;
- 20.01.2017, ora 10:00 – proba scrisă;
- 27.01.2017, ora 14:00 – proba interviu;

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

1. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, cu modificările ulterioare.
2. Regulamentul intern al spitalului.
3. Procedura operaţională în cazul pacientului psihic cu agitaţie psihomotorie
4. Protocol de asigurare a îngrijirilor de urgenţă în caz de expunere accidentală la produse biologice.
5. Procedura privind desfăşurarea programului de activităţi cu pacienţii în atelierele de ergoterapie.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV - FOCHIST

1. Legea 477/2004 capitolul II Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual;
2. Legea nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil;
3. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
4. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
5. PRESCRIPTIA TEHNICA C9-2010 cap. I.sectiunea IV si cap.IV.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV - FRIZER

1. Ordinul nr.1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală, cu modificările ulterioare;
2. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, cu modificările ulterioare;
3. Regulamentul intern al spitalului;
4. Procedura operaţională în cazul pacientului psihic cu agitaţie psihomotorie;
5. Protocol de asigurare a îngrijirilor de urgenţă în caz de expunere accidentală la produse biologice.

 

Anuntul in format PDF

Bibliografie instructor ergoterapie

Bibliografie fochist

Bibliografie frizer