Concurs pentru ocuparea posturilor vacante

02.05.2017

Înapoi

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ JEBEL ANUNŢĂ CONCURS ÎN ZIUA DE 24.05.2017 ORA 10:00 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST (PL): 

  • 1 POST – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie VI

INFIRMIER: 

  • POST – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie VI 

INFIRMIER DEBUTANT: 

  • 1 POST – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie III
  • 1 POST – perioada nedeterminată – Secţia Psihiatrie IV
  • 1 POST – perioada nedeterminată – Secţia Psihiatrie VI 

ÎNGRIJITOARE: 

  • 1 POST – perioada nedeterminată – Secţia Psihiatrie III
  • 1 POST – perioada nedeterminată – Secţia Psihiatrie VI

CONDIŢII DE STUDII SI VECHIME :
- pentru postul de asistent medical debutant generalist PL:
- DIPLOMĂ DE ŞCOALĂ SANITARĂ POSTLICEALĂ SAU ECHIVALENTĂ;
- pentru postul de infirmier:
- ŞCOALĂ GENERALĂ;
- CURS DE INFIRMIERE ORGANIZAT DE ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA sau CURS DE INFIRMIERE ORGANIZAT DE FURNIZORI AUTORIZAȚI DE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE CU APROBAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII – DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE UMANE ȘI CERTIFICARE;
- 6 LUNI VECHIME ÎN ACTIVITATE;

- pentru postul de infirmier debutant:
- ŞCOALĂ GENERALĂ;
- pentru postul de ingrijitoare:
- ŞCOALĂ GENERALĂ;

ACTE NECESARE:

- cerere de înscriere la concurs adresată managerului unității;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz;
- copie dupa certificatul de casatorie (unde este cazul)
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
- copia carnetului de munca conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
- adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului emisă de cabinet de medicina muncii;
- curriculum vitae;
- Certificat de Membru pentru asistenții medicali debutanți generaliști PL;
Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoțite de originale.
Toate documentele solicitate se depun in dosar plic.

TAXA DE CONCURS:

  • 50 LEI – pentru postul de asistent medical debutant;
  • 30 LEI – pentru posturile de infirmier, infirmieri debutanți și îngrijitoare.

DOSARELE SE DEPUN LA BIROU RUNOS PÂNĂ ÎN 17.05.2017 ORA 14:00, IAR ÎN DATA DE 18.05.2017 LA ORA 10:00 ARE LOC TESTAREA PSIHOLOGICĂ.
CONCURSUL CONSTĂ ÎN PROBĂ SCRISĂ ŞI INTERVIU.
RELAŢII SUPLIMENTARE LA BIROU RUNOS TEL. 0256/394442. INTERIOR 16.

Anunt complet in format PDF 
Bibliografie Asistent Medical 
Bibliografie Infirmier, Infirmier Debutant si Ingrijitoare