Concurs pentru ocuparea posturilor vacante

27.06.2017

Înapoi

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ JEBEL ANUNŢĂ CONCURS ÎN ZIUA DE 19.07.2017 ORA 10:00 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 

 • MUNCITOR CALIFICAT IV – BUCĂTAR - 1 POST – perioadă nedeterminată - BLOC ALIMENTAR; 
 • MUNCITOR NECALIFICAT - 1 POST – perioadă nedeterminată - BLOC ALIMENTAR; 
 • SPĂLĂTOREASĂ - 1 POST – perioadă nedeterminată – SPĂLĂTORIE. 

PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV – BUCĂTAR :

 • CURS DE CALIFICARE SAU ŞCOALĂ PROFESIONALĂ – CALIFICARE BUCĂTAR. 

PENTRU POSTUL DE SPĂLĂTOREASĂ ȘI MUNCITOR NECALIFICAT:

 • ȘCOALĂ GENERALĂ. 

ACTE NECESARE:

 • cerere de înscriere la concurs adresată managerului unității;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz;
 • copie dupa certificatul de casatorie (unde este cazul);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de munca conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului emisă de cabinet de medicina muncii;
 • curriculum vitae;

Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoțite de originale. Toate documentele solicitate se depun în dosar plic.

TAXA DE CONCURS : 50 LEI – pentru posturile de muncitor calificat IV –bucatar, muncitor necalificat și spălătoreasă

DOSARELE SE DEPUN LA SERVICIU RUNOS PÂNĂ ÎN 12.07.2017 ORA 14:00, IAR ÎN DATA DE 13.07.2017 LA ORA 10:00 ARE LOC TESTAREA PSIHOLOGICĂ.


Anunt in format PDF 
Bibliografie spalatoreasa 
Bibliografie bucatar si muncitor necalificat