Concurs pentru ocuparea posturilor vacante Economist IA si Sef Birou Financiar-Contabil

21.11.2017

Înapoi

ANUNŢ

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ JEBEL ANUNŢĂ CONCURS ÎN ZIUA
DE 15.12.2017 ORA 10:00 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE PE PERIOADĂ
NEDETERMINATĂ:
- ŞEF BIROU - SPECIALITATEA ECONOMICĂ-1 POST - BIROU FINANCIAR-CONTABIL
- ECONOMIST IA - 1 POST - BIROU FINANCIAR-CONTABIL
CONDIŢII DE STUDII ŞI VECHIME:
- pentru postul de Şef Birou financiar-contabil
- DIPLOMĂ DE LICENŢĂ ÎN SPECIALITATE ECONOMICĂ
- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate din care 2 ani în domeniu financiar-contabil
- pentru postul de economist IA
- DIPLOMĂ DE LICENŢĂ ÎN SPECIALITATE ECONOMICĂ
- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate


ACTE NECESARE:

- cerere de înscriere la concurs adresată managerului unităţii;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz;
- copie dupa certificatul de casatorie (unde este cazul);
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;- copia carnetului de munca conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserieşi/sau în specialitatea studiilor;                                                                                                                 
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-I faca incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unitaţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;

Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoţite de originale.
Toate documentele solicitate se depun în dosar plic.

TAXA DE CONCURS: 50 LEIDOSARELE SE DEPUN LA SERVICIU RUNOS PANĂ ÎN 08.12.2017, ORA 14:00, IAR ÎN DATA DE 12.12.2017 LA
ORA 10:00 ARE LOC TESTAREA PSIHOLOGICĂ.
CONCURSUL CONSTĂ ÎN PROBA SCRISĂ ŞI INTERVIU.


Concursul se va oreaniza la sediul unităţii conform următoruluicalendar:
- 08.12.2017, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor;
- 15.12.2017, ora 10:00 - proba scrisă;
- 20.12.2017, ora 10:00 - proba interviu;
RELAŢII SUPLIMENTARE LA SERVICIU RUNOS TEL. 0256/394442. INTERIOR 16

 

Anunt complet in format PDF

Bibliografie Sef Birou Financiar-Contabil

Bibliografie Economist IA