Concurs pt ocuparea posturilor vacante de: asistent medical debutant generalist (PL), infirmier debutant, îngrijitoare

21.12.2017

Înapoi

ANUNŢ

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ JEBEL ANUNŢĂ CONCURS ÎN ZIUA DE 18.01.2018 ORA 10:00 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:

- ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST (PL) : - 1 POST – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie I
- 1 POST – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie VI
- INFIRMIER DEBUTANT : - 1 POST - perioada nedeterminată – Secţia Psihiatrie II
- 1 POST - perioada nedeterminată – Secţia Psihiatrie III
- 1 POST - perioada nedeterminată – Secţia Psihiatrie V
- ÎNGRIJITOARE : - 1 POST – perioada nedeterminată – Secţia Psihiatrie IV

CONDIŢII DE STUDII :
- pentru posturile de asistent medical debutant generalist PL:
- DIPLOMĂ DE ŞCOALĂ SANITARĂ POSTLICEALĂ SAU ECHIVALENTĂ;
- DIPLOMĂ DE BACALAUREAT;
- pentru posturile de infirmier debutant și îngrijitoare:
- ŞCOALĂ GENERALĂ;

ACTE NECESARE:
- cerere de înscriere la concurs adresată managerului unității;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz;
- copie dupa certificatul de casatorie (unde este cazul);
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
- copia carnetului de munca conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unitațile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
- Certificat de Membru pentru asistenții medicali debutanți generaliști (PL).
Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoțite de originale.
Toate documentele solicitate se depun în dosar plic.

TAXA DE CONCURS : 50 LEI

DOSARELE SE DEPUN LA SERVICIU R.U.N.O.S. PÂNĂ ÎN 11.01.2018 ORA 14:00, IAR ÎN DATA DE 15.01.2018 LA ORA 10:00 ARE LOC TESTAREA PSIHOLOGICĂ.

CONCURSUL CONSTĂ ÎN PROBA SCRISĂ ŞI INTERVIU.

Concursul se va organiza la sediul unităţii conform urmatorului calendar:
- 11.01.2018, ora 14:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
- 18.01.2018, ora 10:00 – proba scrisă;
- 25.01.2018, ora 10:00 – proba interviu;

Anunt complet in format PDF

Bibliografie asistent medical debutant generalist in format PDF

Bibliografie infirmier debutant si ingrijitoare in format PDF