Concurs pentru ocuparea posturilor vacante: muncitor calificat IV bucatar si fochist

18.12.2017

Înapoi

 ANUNŢ

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ JEBEL ANUNŢĂ CONCURS ÎN ZIUA DE 15.01.2018 ORA 10:00 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:

- MUNCITOR CALIFICAT IV – BUCĂTAR - 1 POST - BLOC ALIMENTAR
- MUNCITOR CALIFICAT IV - FOCHIST - 1 POST – CENTRALA TERMICĂ

CONDIŢII DE STUDII ȘI VECHIME:

- pentru postul de muncitor calificat IV – bucătar :
- ȘCOALĂ PROFESIONALĂ SAU CURS DE CALIFICARE - RECUNOSCUT DE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VȂRSTNICE ȘI/SAU MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE.

- pentru postul de muncitor calificat IV - fochist:
- ȘCOALĂ GENERALĂ,
- CERTIFICAT I.S.C.I.R CLASA C (PENTRU CAZANE DE JOASĂ PRESIUNE),
- CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ FOCHIST - RECUNOSCUT DE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VȂRSTNICE ȘI/SAU MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE,
- CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ AGENT DE SECURITATE - RECUNOSCUT DE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VȂRSTNICE ȘI/SAU MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE.


ACTE NECESARE:
- cerere de înscriere la concurs adresată managerului unității;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz;
- copie dupa certificatul de casatorie (unde este cazul);
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
- copia carnetului de munca conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unitațile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoțite de originale.
Toate documentele solicitate se depun în dosar plic.

TAXA DE CONCURS : 50 LEI
DOSARELE SE DEPUN LA SERVICIU R.U.N.O.S. PANĂ ÎN 08.01.2018, ORA 14:00, IAR ÎN DATA DE 10.01.2018 LA ORA 10:00 ARE LOC TESTAREA PSIHOLOGICĂ.

CONCURSUL CONSTĂ ÎN PROBA SCRISĂ ŞI INTERVIU.
Concursul se va organiza la sediul unităţii conform următorului calendar:
- 08.01.2018, ora 14:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
- 15.01.2018, ora 10:00 – proba scrisă;
- 19.01.2018, ora 10:00 – proba interviu;
RELAŢII SUPLIMENTARE LA SERVICIU RUNOS TEL. 0256/394442. INTERIOR

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV - BUCATAR

- Manual HACCP pentru industria alimentației publice, Cap. 4 Descrierea generală a ” Bunei practici și igiene în alimentația publică”;
- Legea nr.132/2010 – Lege privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice ;
- Legea nr. 319/2006 – Lege securității și sănătății în muncă – Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor ;
PROCEDURI OPERAȚIONALE :
- Codul de procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale ;
- Regulament privind curățenia și dezinfecția în blocul alimentar ;

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV - FOCHIST

- Legea 477/2004 capitolul II Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual,
- Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil,
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca,
- PRESCRIPTIA TEHNICA C9-2010 cap. I.sectiunea IV si cap.IV

Anunt complet in format PDF

Bibliografie fochist (ZIP)

Bibliografie bucatar (ZIP)