Concurs pentru postul de asistent medical

10.04.2017

Înapoi

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ JEBEL ANUNŢĂ CONCURS ÎN ZIUA DE 26.04.2017 ORA 10 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI TEMPORAR VACANTE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ:

- ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL): 

 • 1 POST – perioadă determinată – Secţia Psihiatrie I
 • 1 POST – perioadă determinată – Secţia Psihiatrie III

CONDIŢII DE STUDII ȘI VECHIME :

 • DIPLOMĂ DE ŞCOALĂ SANITARĂ POSTLICEALĂ SAU ECHIVALENTĂ;
 • 6 LUNI VECHIME ÎN SPECIALITATE;

ACTE NECESARE:

 • cerere de inscriere la concurs adresata managerului unitatii;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de munca conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului emisa de cabinet de medicina muncii;
 • curriculum vitae;
 • Certificat de Membru vizat la zi;
 • Asigurare de raspundere civila (Malpraxis);

Copiile de pe actele solicitate se prezinta insotite de originale. Taxa de concurs - 50 LEI.
DOSARELE SE DEPUN LA BIROU RUNOS PÂNĂ ÎN 19.04.2017, ORA 14.00.

ÎN DATA DE 20.04.2017 LA ORA 10 ARE LOC TESTAREA PSIHOLOGICĂ.
CONCURSUL CONSTĂ ÎN PROBĂ SCRISĂ ŞI INTERVIU.
RELAŢII SUPLIMENTARE LA BIROU RUNOS TEL. 0256/394442. INTERIOR 16.

Anunt in format PDF 
Bibliografie in format PDF