Concurs pentru ocuparea postului vacant de: referent de specialitate I

28.12.2017

Înapoi

ANUNŢ

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ JEBEL ANUNŢĂ CONCURS ÎN ZIUA DE 23.01.2018 ORA 10:00 PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST VACANT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:

- REFERENT DE SPECIALITATE I – SPECIALITATE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - 1 POST –
- BIROU ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE
Condiţii de studii și vechime:
- DIPLOMA DE LICENȚĂ ÎN DOMENIU;
- CURS DE ACHIZIȚII - RECUNOSCUT DE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI/SAU MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE;
- 6 ANI SI 6 LUNI VECHIME ÎN SPECIALITATE.

ACTE NECESARE:
- cerere de înscriere la concurs adresată managerului unității;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz;
- copie dupa certificatul de casatorie (unde este cazul);
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
- copia carnetului de munca conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unitațile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoțite de originale.Toate documentele solicitate se depun în dosar plic.

TAXA DE CONCURS : 50 Lei
DOSARELE SE DEPUN LA SERVICIU R.U.N.O.S. PÂNĂ ÎN 16.01.2018 ORA 14:00, IAR IN DATA DE 18.01.2018 LA
ORA 10:00 ARE LOC TESTAREA PSIHOLOGICĂ. CONCURSUL CONSTĂ ÎN PROBĂ SCRISĂ ŞI INTERVIU.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza la sediul unităţii conform urmatorului calendar:
- 16.01.2018, ora 14:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
- 17.01.2018, ora 14:00 – rezultatul selecției dosarelor;
- 18.01.2018, ora 10:00 – testarea psihologica;
- 23.01.2018, ora 10:00 – proba scrisă;
- 30.01.2018, ora 10:00 – proba interviu;

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE REFERENT DE SPECIALITATE I – SPECIALITATE ADMINISTRATIE PUBLICA BIROU ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE

- Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
- Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Titlul VII- Spitale) cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale - republicare;
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
- Legea nr.500/2002 privind finantele publice;
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
- Ordin administratie publica nr.614/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- Ordin administratie publica nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Anunt in format PDF

Bibliografie referent de specialitate I in format ZIP