Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de : medic specialist, specialitatea psihiatrie și medic rezident an V, specialitatea psihiatrie

02.02.2018

Înapoi

 

A N U N Ţ
SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE
SIGURANŢĂ JEBEL, JUDEŢUL TIMIŞ
Scoate la concurs

în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.869/2015, cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi:

- 1 post medic specialist - specialitatea psihiatrie - Secţia Psihiatrie II;
- 1 post medic specialist - specialitatea psihiatrie - Secţia Psihiatrie III;
- 1 post medic specialist - specialitatea psihiatrie - Secţia Psihiatrie VI;
- 1 post medic rezident an V - specialitatea psihiatrie - Secţia Psihiatrie V;

Condiţiile pe care le oferă unitatea noastră sunt: unitate sanitară cu personal tânar, localitate fără zonă cu calamităţi situată la 24 km de Timişoara, fără toxicitate, cu spor de periclitate pentru condiţii deosebite de muncă.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cererea în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copia de pe diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei şi se achită la casieria unităţii.
Copiile documentelor de mai sus se prezintă însoțite de documentele originale.

Tematica de concurs este cea pentru medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 zile de la publicarea în ” Viața medicală”.

Concursul se va desfasura conform urmatorului calendar :
- 19.02.2018, ora 12:00 - ultima zi de depunere a dosarelor de concurs ;
- 21.03.2018, ora 10:00 - afișarea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice
- 22.03.2018, ora 10:00 - proba scrisă ;
- 26.03.2018, ora 10:00 - proba clinică.

 

Cazurile clinice se vor alege din tematica clinică a probei scrise.

Anunt in format PDF