Examen promovare in functia de Consilier juridic IA

23.11.2017

Înapoi

ANUNŢ

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, organizeaza examen de promovare în data de 12.12.2017, ora 10:00, la sediul unității în conformitate cu Hotărarea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, Ordinul M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățiile sanitare publice din sectorul bugetar și Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru urmatoarele functii:

Consilier juridic gradul I în Consilier juridic IA
Condiții de participare :
- diplomă de licență;
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate;
- proba scrisă.

În vederea participării la examen, candidații trebuie să depună la Serviciul R.U.N.O.S. pană la data de
05.12.2017 orele 14:00 dosarul de înscriere, care va conține în mod obligatoriu următoarele acte :
- cerere de înscriere la examenul de promovare (formularul tip de cerere se ridică de la Serviciul R.U.N.O.S.);
- copia actului de identitate;
- adeverință din care să reiasă vechimea în specialitate;
- copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale la care candidatul să fi obținut calificativul ”foarte bine” cel putin de două ori în ultimii 3 ani.
- referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic superior și aprobat de managerul unității (cu excepția persoanelor pentru care deja s-a depus acest referat).

Copiile actelor solicitate vor fi însoțite de originale.

La examen pot participa angajații unității noastre care îndeplinesc condițiile de participare.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciu R.U.N.O.S., tel. 0256394442 int. 16.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU PROMOVAREA IN FUNCȚIA DE
CONSILIER JURIDIC IA

- Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii republicat;
- Legea nr.286/2009 privind Codul penal cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.287/2009 privind Codul civil cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila - executarea silita cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.135/2010 privind Noul Cod de Procedura Penala art.246-248 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar;
- Legea 487/2002 privind sanatatea mentala si protectiei persoanelor cu tulburari psihice republicata modificarile si completarile ulterioare;

 Anunt complet in format PDF