Drepturile pacienţilor

DREPTURILE PACIENTULUI (selectate din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului):

 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune.
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat, în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
 • Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat.
 • Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
 • Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și ingrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa.
 • Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.
 • În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.
 • Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său,
 • Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, excepție în cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
 • Selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat se face numai pe baza criteriilor medicale.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 • Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

Drepturile persoanelor cu tulburări psihice conform legii 487 din 2002

Obligaţiile pacienţilor

 • de a respecta condițiile de disciplina și regulamentul intern al spitalului.
 • să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar din unitate.
 • să nu părăsească spitalul pe perioada internării.
 • de a folosi cu grija bunurile ce îi sunt puse la dispoziție.
 • de a păstra curățenia în salon și spatii comune.
 • de a nu fuma în spital.
 • de a nu consuma și introduce băuturi alcoolice sau substanțe psihotrope în spital.
 • de a respecta programul de vizita pentru a nu perturba desfășurarea activității medicale.
 • să păstreze liniștea în salon și spital.
 • să respecte cu strictețe tratamentul si indicațiile medicului.
 • să prezinte spitalului cardul de sănătate sau alte documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR

 • să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 • să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 • să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
 • să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 • să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
 • să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, în condițiile legii;
 • să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.

Drepturile si obligatiile pacientilor (Legea nr. 46/2003) in format PDF

Drepturile si obligatiile asiguratilor in format PDF